Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Òrgans i comissions de govern

- Ponència d’Avaluació Ambiental, amb la composició següent:

 President: El president del Consell Comarcal, que podrà ésser substituït pels vicepresidents.

 Vocals: 

 • Conseller comarcal Àrea Tècnica i Territorial (es proposa al Sr. Josep Maria Ribera Currià , que accepta el càrrec).
 • El Conseller comarcal gestió ambiental (es proposa al Sr. Josep Maria Mallol Gabarró, que accepta el càrrec).
 • L’enginyer industrial adscrit als serveis tècnics comarcals.
 • L’arquitecte dels serveis tècnics comarcals
 • Una metgessa/metge o veterinària/veterinari tècnic en matèria de sanitat.
 • L’enginyer tècnic en activitats agropecuàries adscrit als serveis tècnics comarcals.

- Consell de Govern/Consell Assessor de Presidència, integrat pel president, els vicepresidents i consellers que aquest designi. Hi podran assistir, sempre que se’ls convoqui a efectes d’informar sobre assumptes d’interès comarcal, el president o vicepresident del Consell d’Alcaldes (si s’escau) i altres consellers comarcals. El Consell de Govern té com a única finalitat l’assistència i assessorament al president en l’exercici de les seves atribucions.

El president resoldrà, d’acord amb els informes que emeti el Consell de Govern.

El Consell de Govern o assessor de Presidència, integrat pel president, vicepresidents i els consellers següents:

President: Ramon Augé Gené

Membres: 

 • Anna Rius Alzamora (Vicepresidenta primera)
 • Imma Secanell Viladot (Vicepresidenta segona)
 • Josep Maria Ribera Currià
 • Elena Guirado Garcia
 • Josep Maria Mallol Gabarró
 • Jordi Porti Salvadó
 • Ramon Trullols Bergadà
 • Josep Giribets Pujol
 • Montse Closa Vilaplana
 • Aleix Bochaca Bertran

El Consell de Govern té inicialment com a única finalitat, la d'assistir i assessorar el president en l'exercici de les seves atribucions, sense cap competència delegada del Ple o del president, i sense perjudici de les atribucions del gerent i es reunirà amb una periodicitat quinzenal.

- Comissió del Reglament Orgànic Comarcal

Aquesta comissió s'integra pels membres del Consell de Govern i pels membres de la Junta de Portaveus.

-Comissió Especial traspàs de béns i serveis i bens al Consell Comarcal del Solsonès per l’adscripció dels municipis de Torà i Biosca.

 • Ramon Augé Gené (President)
 • Anna Rius Alzamora (Vicepresidenta primera)
 • Imma Secanell Viladot (Vicepresidenta segona)
 • Josep Maria Ribera Currià  (Àrea Serveis als Municipis)
 • Elena Guirado Garcia (Àrea Serveis a les Persones)
 • Josep Llobet Condal i suplent Josep Esquerra Aldomà  (Grups Oposició)
 • Joan Prat  González (Grups Oposició)

La Comissió de treball la composaran el secretari, l’interventor, el Gerent i si s’escau els cap d’àrea.

 - Junta de Portaveus/Comissió d’estudi

Presidida pel president del Consell, integra els portaveus de cada grup polític comarcal. La Junta de Portaveus/Comissió d’Estudi podrà ésser convocada pel president abans de les sessions plenàries a efectes d'informació i consultes dels portaveus sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia, per a informar sobre els assumptes d'urgència a incloure en l'ordre del dia de les sessions plenàries ordinàries que no hagin pogut ésser prèviament dictaminats, així com per aquells altres assumptes legalment o reglamentàriament previstos, inclòs informes o consulta sobre temes d’interès comarcal.

- Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes s’integra per representants de cadascun dels grups polítics, amb sistema de vot ponderat, i es constitueix amb la finalitat d'examinar, estudiar i informar els comptes anuals de la corporació.

Els representants de cada grup seran designats pels portaveus mitjançant escrit adreçat al president del Consell Comarcal o per manifestació en el decurs del Ple en què s'aprovi el present acord."

En aquest sentit els portaveus dels diferents grups han designat els consellers següents:

 • Imma Secanell Viladot i  suplent Josep Maria Ribera Currià (Junts per la Segarra-Compromís municipal)
 • Anna Trull Marlés  i suplent Eva Bonet Baqué (ERC-AM)
 • Anna Rius Alzamora i suplent Aleix Bochaca Bertran  (PSC-CANDIDATURA DE PROGRÉS PER LA SEGARRA)
 • Joan Prat González- (Federació independents de Catalunya-FIC)

 - Consell d’Alcaldes i Alcaldesses

D’acord amb el que disposa l’art. 19 del Text Refós de la Llei Comarcal, l’estructura de l’esmentat òrgan serà la següent: 

 • L’assemblea plenària d’alcaldes, integrada pels 19 alcaldes de la comarca de la Segarra.
 • Un president i un vicepresident, designats pel propi Consell d’Alcaldes d’entre els seus membres. 
 • Creació de comissions sobre assumptes d’interès comarcal i municipal.

Correspondrà als alcaldes en el Consell constitutiu decidir a quin alcalde/essa li correspondrà la Presidència i a quin la Vicepresidència.

ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE: 

Gestió d’Aigües de la Segarra EPEL (article 6.1 dels Estatuts)

President: Ramon Augé Gené (Ramon Trullols Bergadà per delegació en cas d’absència)

Consellers designats pel Ple:

 • Conseller responsable àrea: Jordi Porti Salvadó i Josep Maria Mallol Gabarré (suplent)
 • Conseller: Josep Maria Ribera Currià i Josep Giribets Pujol (suplent)
 • Conseller: Anna Rius Alzamora i Montserrat Closa Vilaplana (suplent)
 • Conseller: Josep Llobet Condal i Josep Maria Castella (suplent) Grup oposició
 • Conseller: Joan Prat González Grup oposició
 • Representant del Consell d'Alcaldes. 

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (Grup d’acció Local)

 • Ramon Augé Gené (membre nat i President del CCC)
 • Suplent: Anna Rius Alzamora (Vicepresidenta primera)

Consorci Català per al Desenvolupament Local

 • Ramon Augé Gené (President)
 • Suplent: Anna Rius Alzamora (Vicepresidenta primera)

Consorci de Transport públic de l’àrea de Lleida

 • Ramon Augé Gené (President)
 • Suplent: Josep Maria Ribera Currià (Conseller de Serveis Tècnics)

Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida

 • Montserrat Closa Vilaplana (Consellera de Turisme)
 • Suplent: Aleix Bochaca Bertran (Conseller de Joventut)

Patronat Promoció Econòmica Diputació de Lleida

 • Anna Rius Alzamora (Consellera de Promoció Econòmica)
 • Suplent: Imma Secanell Viladot (Consellera d’Hisenda)

Consorci LOCALRET

 • Ramon Augé Gené (President)
 • Suplent: Josep Maria Ribera Currià (Conseller de Serveis Tècnics)

Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió, Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida

 • Imma Secanell Viladot (Consellera d’Hisenda)
 • Suplent: Anna Rius Alzamora (Consellera de Promoció Econòmica)

Consorci per la Normalització Lingüística

 • Josep Giribets Pujol (Conseller d’Ensenyament)
 • Suplent: Imma Secanell Viladot (Vicepresidenta Segona)

Patronat Escola de Música de Cervera – Conservatori

 • Imma Secanell Viladot (Vicepresidenta Segona)
 • Suplent: Josep Giribets Pujol (Conseller d’Ensenyament)

Consell de Participació de Serveis Socials:

Elena Guirado García (Consellera de Serveis Socials)

 • Suplent: Montserrat Closa Vilaplana (Consellera Equip de Govern)
 • Elisabet Jové Farré
 • Suplent Josep Esquerra Aldomà (Grups Oposició)
 • Joan Prat González (Grups Oposició)

Associació de municipis i comarques per la mobilitat i transport urbà

 • Josep Maria Ribera Currià (Conseller de Serveis Tècnics)
 • Suplent: Josep Giribets Pujol (Conseller d’Ensenyament)

Consell Territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

 • Titular: Anna Rius Alzamora (Consellera de promoció econòmica)
 • Suplent: Aleix Bochaca Bertran

  

Font: Acta Ple Ext. Cartipàs 26072023