Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gestió d'Aigües de la Segarra

Què és ?

Gestió d’Aigües de la Segarra és una institució del Consell Comarcal de la Segarra constituïda en forma d’organisme autònom local de caràcter econòmic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis.

SEU ELECTRÒNICA DE GAS: Des d'aquí podeu consultar la informació sobre els tràmits i les gestions oferts des de Gestió d'Aigües de la Segarra. Tramitareu amb totes les garanties de seguretat. Fes clic AQUÍ

Finalitats de l’organisme autònom “Gestió d’Aigües de la Segarra”

 1. a) Realitzar les obres i instal·lacions necessàries per a la captació, emmagatzematge, impulsió i conducció d’aigua, destinada a qualsevol ús, fins a les xarxes municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable, tals com basses reguladores, plantes de potabilització, estacions de bombeig, canonades de conducció, dipòsits reguladors, equips de telecontrol, construcció, condicionament i equipament de dependències per a la ubicació dels equips, laboratoris, oficines administratives i d’atenció al públic necessàries per a l’adequada prestació del servei 
 1. b) Prestar el servei de subministrament d’aigua fins a connectar amb les xarxes municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable, exercint les facultats de direcció i control, així com la representació del municipi davant els organismes públics tals com l’Agència Catalana de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i qualsevol altre que, per raó de la matèria, hagi d’intervenir en els serveis 
 1. c) La prestació i realització de serveis, obres, instal•lacions i gestió de mitjans per a la millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies 
 1. d) L’execució, assistència i direcció de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria, construccions i manteniment dins l’àmbit de les activitats anteriorment esmentades, relacionats amb el cicle integral de l’aigua 
 1. L’organisme realitzarà totes aquelles altres obres i instal•lacions, i prestarà els serveis necessaris en l’àmbit del cicle hidràulic que, a més dels descrits en el punt a, el Consell Comarcal de la Segarra assumeixi per delegació o conveni amb els ens locals. 
 1. Per al compliment de les finalitats esmentades amb anterioritat, l’organisme tindrà plenes facultats per a desenvolupar totes les funcions que exigeix l’adequada prestació dels serveis. Les finalitats podran ser realitzades per l’organisme de forma directa o indirecta, inclòs mitjançant la titularitat d’accions, o per fundació o participació en empreses, societats, agrupacions, unions o qualsevol altre tipus d’associació admesa en dret.

Organització

Els òrgans de govern de l’organisme autònom local “Gestió d’Aigües de la Segarra” són: 

 1. a) El president o la presidenta
 2. b) La Junta de Govern
 3. c) El o la gerent

El president de l’organisme autònom és el president del Consell Comarcal de la Segarra.  

 1. La Junta de Govern està formada per:
 2. a) El president o la presidenta 
 1. b) Els vocals següents:  

- Cinc consellers comarcals designats pel Ple de la Corporació:

tres d’entre els que integren l’equip de govern i dos d’entre els que integren els grups de l’oposició, a designar entre ells.  

- Un alcalde designat pel Consell d’Alcaldies.  

 1. També formen part de la Junta de Govern el gerent o la gerent i el director o directora tècnic, els quals assistiran a les sessions amb veu i sense vot.  
 1. Actua com a secretari o secretària el del Consell Comarcal de la Segarra o el funcionari o la funcionària en qui delegui.

 • Anunci del protocol de contractació de personal a l’EPEL Gestió d’Aigües de la Segarra (BOP 3 de febrer de 2022)