Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Eixos i Projectes - Segarra 2025

En aquest eix estratègic quedarien inclosos els projectes i les actuacions que tenen per objectiu aprofitar els recursos endògens de la comarca per generar major atractivitat i captar fluxos turístics.

Els objectius del projecte són d’una banda, posar en valor el producte agroalimentari, l’art i l’artesania del territori, i contribuir a fomentar i dinamitzar el consum de proximitat. D’altra banda, coordinar i executar del Pla, impulsar els grups de treball i buscar els sistemes de finançament.

Accions a dur a terme: 

 • Aconseguir un recurs AODL (agent d'ocupació i desenvolupament local) davant del SOC com a figura per dinamitzar, coordinar i executar el mateix Pla.
 • Identificar fonts de finançament extraordinari - per a accions derivades del Pla, i per a la promoció comercial del producte local.
 • Organitzar i vehicular les taules de treball del Pla i posar en contacte els diferents agents, públics i privats, perquè puguin treballar els objectius.
 • Dinamitzar l’associació de productors/es de productes locals de la comarca.
 • Crear el web dels productor/es locals de la Segarra.
 • Programar accions conjuntes de promoció comercial.
 • Vincular la producció artesana i alimentària local amb els paquets turístics de la Segarra en col.laboració amb la promoció turística del territori.

acompanyar ui desplegar pla estrategic.png

L’objectiu de la taula de turisme és desplegar l’oferta turística integrada i en xarxa de la Segarra valorant els recur­sos turístics de la comarca per generar major atractivitat, agrupant les iniciatives ja endegades i dotant-les de major valor, i alhora,  treballar per un turisme inclusiu.

Accions  a dur a terme:

 • Inventariar els recursos turístics de la comarca per, posteriorment, classificar-los de manera intuïtiva perquè siguin fàcils de trobar.
 • Elaborar l’agenda conjunta -calendari- d’esdeveniments i activitats turístiques de la comarca.
 • Dissenyar i acordar entre els agents turístics privats de la comarca quins serien els paquets turístics per oferir, en funció de les tipologies de públic turístic que es vol atraure.
 • Pensar i acordar el nou web de turisme de la Segarra, a partir del que ara hi ha dins el web del Consell Comarcal.
 • Posar en marxa una estratègia de comunicació conjunta i comarcal en xarxes so­cials sobre el turisme a la Segarra.
 • Crear espais de trobada i foment de cooperació empresarial entre restauradors i allotjaments turístics de la comarca.
 • Prestar un suport eficaç als agents turístics i comercials de la comarca.
 • Valorar, en funció del desenvolupament assolit en el projecte i de les necessitats detectades, la conveniència i possibilitat d’incorporar una nova figura professional que assumeixi el projecte de desplegar l’oferta turística integrada i en xarxa a la Segarra.

Turisme.png

En aquest eix estratègic resten agrupats els projectes i les actuacions que tenen per objectiu assegurar a tot el territori la prestació d’un llindar de serveis mínims imprescindibles per aconseguir fixar la població i evitar el despoblament.

L’objectiu de la taula de connectivitat és donar una resposta conjunta a les mancances que perviuen a la comarca en relació amb l’accés a les telecomunicacions: cobertura per a la telefonia mòbil, wifi i banda ampla en els petits nuclis de població de la comarca, així com en les zones d’activitat econòmica.

Després de les tres convocatòries de la taula previstes., alguns dels resultats que s’esperen són:

 • Diagnosi compartida de la problemàtica de connectivitat present al conjunt de la comarca de la Segarra.
 • Conèixer diverses bones pràctiques en matèria de connectivitat en territoris rurals, a poder ser, catalans (en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya).
 • Definició conjunta de la problemàtica detectada i possibles estratègies per abor­dar-la.
 • Desenvolupament de dues proves pilot en col·laboració amb la Generalitat de Ca­talunya, concretament amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

conectivitat.png

L’objectiu de la taula de mobilitat és donar resposta a les mancances que perviuen a la comarca en relació amb la xarxa de transport públic: comunicació amb els usuaris dels horaris disponibles, solucions implementades en el nivell municipal i restriccions legals que comporten les concessions.

Després de les tres convocatòries de taula previstes, alguns resultats que s’esperen són:

 • Diagnosi compartida de la problemàtica de mobilitat present al conjunt de la co­marca de la Segarra.
 • Conèixer diverses bones pràctiques en matèria de mobilitat en territoris rurals, a poder ser, catalans (en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya).
 • Definició conjunta de la problemàtica detectada i possibles estratègies per abor­dar-la.
 • Desenvolupament de dues proves pilot en col·laboració amb la Generalitat de Ca­talunya, concretament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat.

taula movilitat.png

L’objectiu de la taula és activar el mercat d’accés a l’habitatge a la Segarra a través de compra, lloguer o altres alternatives més sostenibles com poden ser la masoveria o les cooperatives, com a solució al despoblament dels pobles petits. Alhora també vol promoure que els habitatges siguin accessibles i adaptats, així com l'habitatge social.

Després de les tres convocatòries de taula previstes, alguns resultats que s’esperen són:

 • Diagnosi compartida de la problemàtica de l’habitatge a partir del cens d’habitatges buits identificats a la comarca.
 • Conèixer diverses bones pràctiques en matèria d’habitatge.
 • Definició conjunta de la problemàtica detectada i possibles estratègies per abordar-la.
 • Desenvolupament d’un programa pilot en matèria d’Habitatge (Borsa d’Habitatge; Programa de cessió d’habitatge per atendre l’emergència social; iniciativa d’inclusió per a la rehabilitació d’habitatges, etc.).

taula habitatge.png

L’objectiu de la taula és crear un programa de suport i de foment de la participació social i comunitària, adreçat a les persones que viuen situacions de solitud i aïllament o de major risc social. A la vegada, vol promoure la cultura del suport mutu i el compartir, realitzant campanyes de voluntariat, solidaritat veïnal i participació associativa.

Després de les tres convocatòries de taula previstes, alguns resultats que s’esperen són:

 • Diagnosi compartida de la necessitat de disposar d’un espai de trobada on posar en marxa el programa de suport i foment de la participació social i comunitària, i de promoció de la cultura del suport mutu i el compatir.
 • Conèixer diverses bones pràctiques en matèria de participació social i comunitària, així com de la cultura del suport mutu i del compartir.
 • Definició conjunta de la problemàtica detectada i possibles estratègies per abordar-la.
 • Desenvolupament d’un projecte pilot en material de participació social i comunitària.
 • Posada en marxa del programa per respondre a les situacions de solitud de persones vulnerables.
 • Generació d’un projecte de bon veïnatge en relació amb les persones en situació d’aïllament social.

taula participació social.png

Aquest eix estratègic recull les qüestions que han de configurar la nova ruralitat del segle XXI. Aquí, l’objectiu és garantir les condicions necessàries, i posar a l’abast de tots els membres de la societat, els recursos necessaris perquè puguin qualificar-se adequadament, contribuir a la generació i distribució col•lectiva de riquesa a partir del seu talent i alhora, fer-ho en un territori atractiu marcat per l’accés al coneixement, la tecnologia, la tolerància i la creativitat.

L’objectiu és millorar l’oferta formativa de la comarca en un doble sentit: atendre les necessitats de qualificació professional del teixit empresarial, i disposar de formació específica per a la població  i per a les persones en risc d'exclusió laboral o social.

Accions a dur a terme:

 • Elaborar el mapa de l’oferta formativa a la comarca.
 • Elaborar el mapa del teixit productiu existent a la comarca
 • Elaborar una nova proposta concreta i consensuada dels nous productes formatius.
 • Reformular l’actual sistema d’orientació professional de la comarca de manera que doni resposta a tots els col·lectius que requereixen orientació professional.

qualificacio i orientacio persones.png

L’objectiu del projecte és donar un suport real al procés d'emprendre en el món rural, tant a les persones interessades en el sector de la pagesia, com l’emprenedoria en general.

Accions a dur a terme:

 • Crear un banc de terres per fer tant transparent com sigui possible el mercat de terres agrícoles.
 • Especialitzar els serveis d’emprenedoria presents a la comarca en l’àmbit de la producció agrícola, ramadera i la gestió del bosc i del paisatge, apostant per la creació de coworkings rurals.
 • Prestar un servei de suport especialitzat en l’emprenedor/a i l’empresari/ària local centrat a facilitar la gestió de tràmits, posada en marxa de nous negocis, qualificació professional, alternatives de finançament i intercanvi de coneixements i bones pràctiques.
 • laborar amb el Sindicat de Cervera, ja que disposa d’un obrador.

suport emprenedoria.png

L’objectiu del projecte és aconseguir un major nivell de diversificació de l’activitat industrial a la comarca, atès que està excessivament escorada cap a la transformació agroalimentària. Hi ha sòl industrial disponible, i l'excel.lent posicionament de la Segarra al centre de Catalunya i en l’encreuament de l'A2 i la C25, així ho aconsellen.

Accions a dur a terme:

 • Inventariar l’estat del sòl industrial de la Segarra, en termes de sòl disponible i de la qualitat dels serveis disponibles (seguretat, accessibilitat, fibra òptica, comunicació, fórmules de gestió dels serveis comuns, entre altres).
 • Identificar i prioritzar de les necessitats i recerca de solucions per a les zones d'activitat econòmica industrial.
 • Posar en marxa el web Segarra Industrial, amb un cercador de sòl i naus disponibles, en col·laboració amb les empreses immobiliàries de la comarca, per facilitar la seva comercialització.

dinamització sol.png

Els objectius principals són d’una banda, donar resposta als reptes als quals s'enfronta la pervivència de l'activitat rural tradicional en relació amb les figures de protecció del paisatge D’altra banda, fomentar actuacions encaminades a promoure la transició energètica, la convivència entre l’activitat productiva rural i la protecció del medi que la sustenta, i  garantir la millora dels serveis bàsics i els equipaments públics.

Després de les tres convocatòries de taula previstes, alguns resultats que s’esperen són:

 • Disposar d’una definició compartida del concepte de “ruralitat”.
 • Diagnosi compartida de la necessitat de disposar d’un espai de trobada on planificar les instal·lacions associades a la creació d’energies renovables i alhora preservar un dels principals valors de la Segarra, com és el paisatge.
 • Conèixer diverses bones pràctiques en matèria de ruralitat, paisatge i energies renovables.
 • Definició conjunta de la problemàtica detectada i possibles estratègies per abordar-la.
 • Desenvolupament d’un projecte pilot en matèria de ruralitat, per valorar i combinar el paisatge, l’estil de vida rural, l’activitat agrícola i ramadera i el foment de les energies renovables a la Segarra.
 • Assegurar el finançament a través del PUOSC 2020-2024, per finançar els serveis públics bàsics, especialment el sanejament de les aigües residuals de nuclis rurals i explotacions agropecuàries.

taula ruralitat.png

La Segarra ha de disposar en els pròxims anys d’un projecte conjunt, transversal, d’abast comarcal, que generi il·lusió i identitat, que creï una oportunitat per repensar-nos mirant-nos al mirall i que prengui la cultura com a nervi i eix vertebrador: la celebració del Mil.lenari de la Segarra, prenent la data simbòlica del 2025.

Alguns dels resultats que s’esperen són: 

 • Proposta artística
 • Programació cultural
 • Ens finançadors
 • Estratègia de comunicació, promoció i difusió
 • Dinamització del voluntariat (foment de la participació activa de les entitats culturals de la Segarra)

milenari.png