Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA informa les persones usuàries del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal que puguin ser recaptades per la navegació a través d’aquest lloc web.

Responsable del Tractament:  

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

CIF: P7500007E

Domicili Social: C/ PASSEIG JAUME BALMES, 3 - 25200 - CERVERA

http://www.ccsegarra.cat

Delegat/da de Protecció de Dades

CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD).

El correu electrònic de contacte és: dpd@ccsegarra.cat

 

Finalitat del tractament de les seves dades:

 • Gestionar les dades a les quals el CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud en aquest lloc web.
 • Gestionar les sol·licituds d'inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis, mitjançant acceptació de formularis i/o sol·licituds.

Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada en sol·liciti la suspensió, exercint els seus drets sobre aquestes dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació: La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés de la persona interessada. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris: Les dades de caràcter personal recollides no seran facilitades a tercers, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Drets: La persona usuària té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals; en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La persona interessada pot exercitar aquests drets a través de l’adreça de correu electrònic dpc@ccsegarra.cat, identificant-se degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.

 

Procedència de les dades: Les dades personals han de ser facilitades per la persona interessada de forma absolutament voluntària. La manca d’algunes dades o la no resposta de preguntes que puguin formular-se a la persona interessada en els processos de registre o a través de formularis electrònics, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible de disposar d’aquestes dades de caràcter personal. En aquest cas, el Responsable del Tractament ha d’informar del caràcter obligatori o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable assegura la confidencialitat d’aquestes dades personals i en garanteix la seguretat adoptant les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

 1. Informació facilitada per la persona usuària

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare o tutors legals.

Les persones usuàries, introduint les seves dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades són necessàries perquè el Responsable atengui la seva petició, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

La persona usuària garanteix que les dades personals facilitades al prestador són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a la persona usuària. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que el responsable li faciliti siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

 1. Mesures de seguretat

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals les dades de caràcter personal són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada, i de manera adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb la finalitat per a la qual són tractades.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de les persones usuàries i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. 

 1. Bretxes de seguretat

El Responsable ha d’informar sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels seus serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones les dades de les quals puguin haver estat afectades, i a les autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.