Àrees

Esteu aquí: Inici Àrees Serveis d'atenció a les persones Serveis Socials, Salut i Igualtat Serveis d'Atenció Domiciliària
Serveis Socials, Salut i Igualtat

Serveis d'Atenció Domiciliària

Servei d'ajuda a domicili

Conjunt de tasques dutes a terme en el propi domicili de la persona/família.

Adreçades a donar suport personal i/o familiar i contempla les següents actuacions:

 • Actuacions de caràcter personal
 • Actuacions de caràcter domèstic
 • Actuacions de caràcter socioeducatiu
 • Actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals
 • Actuacions de caràcter preventiu
 • Actuacions que millorin la relació amb l’entorn
 • Altres actuacions en el marc normatiu vigent

 L’objectiu és:

 • Millorar la qualitat de vida de les persones o famílies que ho requereixen i evitar el deteriorament produït per la pèrdua o disminució de l'autonomia.
 • Fomentar l’autonomia personal i la integració en el medi habitual de vida per evitar l’aïllament.
 • Evitar internaments innecessaris en centres assistencials.
 • Donar suport a les famílies que es troben en aquesta situació i potenciar el desenvolupament de les capacitats personals i prevenir les crisis i el deteriorament personal i familiar.
 • Donar suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb situació de dependència.
 • Atenció a persones i/o famílies en situació de risc social.

Qui hi pot accedir?

Persones grans amb discapacitat i famílies, de la comarca de la Segarra, que presentin situacions de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, i/o situacions de dependència.

Per accedir al Servei d’Ajuda a Domicili s’ha de cursar la demanda als Serveis Socials Bàsics i el professional encarregat de cada Ajuntament serà qui valorarà la necessitat i determinarà el pla d'intervenció on establirà les hores i tasques a realitzar.

Serveis:

 1. Atenció personal. Compren les tasques assistencials, educatives i socialitzadores, amb caràcter complementari es podran realitzar tasques preventives.
 2. Neteja a la llar: es prescriurà com un servei complementari a la atenció personal.

Més informació i contacte:

Consell Comarcal Segarra

Serveis socials bàsics

serveissocials@ccsegarra.cat

973531300

Les treballadores socials es desplacen als diferents ajuntaments de la comarca. Sol·licitar informació al Consell Comarcal de la Segarra i als respectius ajuntaments.

Documentació que cal aportar:

 •  Imprès-sol·licitud que es facilitarà des dels serveis socials bàsics, juntament amb l’informe mèdic si s’escau.
 •  Documentació d’identificació personal: DNI, NIE,
 •  Volant de convivència
 • Documentació econòmica: Declaració de la renda - Si no es fa declaració de renda, cal presentar: el certificat de la pensió o rendiments de treball, el certificat d’interessos bancaris.
 • Certificat de les pensions de l'any en curs
 • Últim rebut del lloguer de l'habitatge o hipoteca

Normativa:

Reglament dels serveis d’atenció domiciliària. Consulta al Portal de Transparència del Consell Comarcal el Reglament, feu clic aquí

Reglament de preu públic Consulta al Portal de Transparència del Consell Comarcal el Reglament, feu clic aquí

Teleassistència

El Servei de Teleassistència del Consell Comarcal de la Segarra ofereix el suport necessari per continuar gaudint d'autonomia a casa les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot en format de penjoll o polsera per cada un de les persones usuàries del servei, que permet estar connectat de forma permanent amb el centre d'atenció 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.

El servei bàsic ofereix :

 • Trucades de seguiment.
 • Visites domiciliàries quan es requereixi.
 • Recordatoris de visites mèdiques, d'us de la medicació o dates assenyalades.
 • Custodia de claus.
 • Atenció immediata a través de una unitat mòbil que es desplaça al domicili en cas de necessitat.

Altres serveis a oferir  prèvia valoració del professional:

 • Aparells de detecció de fuites de gas o fum.
 • Aparells de detecció de caigudes.
 • Serveis que s'adapten a les persones que tinguin alguna dificultat en la parla o en l'oïda.
 • Aparells de control de localització.


Qui hi pot accedir?

Les persones empadronades a la comarca de la Segarra que reuneixin alguns dels següents requisits:

 • Persones grans i/o persones amb dependència que viuen soles o amb altres persones també grans o dependents.
 • Persones grans o dependents que tot i  viure amb altres persones, passen hores sols al domicili.
 • Persones majors d'edat i menors de 65 amb certificat de discapacitat, expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d’assistència a 3a persona i/o barem de mobilitat reduïda, o bé amb reconeixement de dependència.
 • Persones que pateixin malalties degeneratives i/o invalidants es podran acollir al servei fins a l’obtenció del certificat de discapacitat, sota el criteri i valoració del treballador social de referència.

Restaran excloses, les persones que en el moment de la tramitació presentin malaltia psiquiàtrica, algun tipus de demència o malaltia que impedeixi fer un bon ús del servei. En el supòsit de nuclis de convivència on un dels membres estigui exclòs per una d’aquestes patologies, caldrà sol·licitar el servei a nom d’un altre beneficiari, sempre i quan aquests compleixi els criteris per a ser titular.

Poden causar baixa del servei, les persones a les quals els hi sobrevingui qualsevol de les situacions incloses anteriorment.

El preu del servei és de 15,88€ al mes preu establert en l'ordenança fiscal.


Més informació i contacte:

Consell Comarcal Segarra

Serveis socials bàsics

serveissocials@ccsegarra.cat

973531300

Les treballadores socials es desplacen als diferents ajuntaments de la comarca. Sol·licitar informació al Consell Comarcal de la Segarra i als respectius ajuntaments.


Servei de transport adaptat

Servei destinat a persones amb dificultats de mobilitat, persones amb disminució i/o persones amb dependència, residents als municipis de la comarca i què per les dificultats que presenten, necessiten d’un vehicle adaptat per poder accedir a un servei social especialitzat comarcal.

Més informació i contacte:

Consell Comarcal Segarra

Serveis socials bàsics

serveissocials@ccsegarra.cat

973531300

Les treballadores socials es desplacen als diferents ajuntaments de la comarca. Sol·licitar informació al Consell Comarcal de la Segarra i als respectius ajuntaments.

Normativa:

Reglament de servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat, problemes de mobilitat i persones amb dependència. Consulta al Portal de Transparència del Consell Comarcal el Reglament, feu clic aquí

 

 

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat