Àrees

Pla comarcal de ciutadania i immigració

Acollida

logo SPA_color.jpg

Servei de primera acollida

El servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores. 

Va adreçat a les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

El mòdul A: Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i en llengua castellana

Mòdul A.1 – Llengua catalana

El mòdul A.1 ha de consistir en un mínim de 90 hores de formació, la qual s’ha de situar, d'acord amb les circumstàncies i els coneixements de la persona usuària, entre els nivells A.1 i A.2 del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, que estableix el Consell d’Europa.

Mòdul A.2 – Llengua castellana

El mòdul A.2 ha de consistir en un mínim de 90 hores de formació, la qual s'ha de situar, d’acord amb les circumstàncies i els coneixements de la persona usuària, entre els nivells A.1 i A.2 del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües, que estableix el Consell d’Europa.

Per tant, la formació d’aquest mòdul es pot reconèixer mitjançant el certificat que acrediti el nivell A.2 o superior o bé 90 hores de formació, o bé, sempre que sigui possible, mitjançant la superació d’una prova específica.

El mòdul B: Curs sobre coneixements laborals

L’objectiu de la formació és l’assoliment d’uns coneixements bàsics per a fer possible la plena efectivitat dels seus drets i deures laborals, tant per a l’accés al món laboral com per al desenvolupament del lloc de treball i la carrera professional.

Els continguts treballats han estat:

·         Normativa en matèria d’estrangeria; normativa laboral i socio-laboral.

·         Règim jurídic laboral: drets laborals bàsics; sistema de contractació; drets i deures

·         Informació sindical: afiliació; representació legal dels treballadors i les treballadores a l’empresa; la negociació col·lectiva.

·         El mercat laboral i la recerca d’ocupació: les polítiques actives per l’ocupació; la cartera de serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya.

S’han realitzat dos cursos a la comarca, un a Guissona i l’altre a Cervera d’una durada de 15 h. 

Cloenda_20160202.jpg

CloendaFormacio1aAcollida_Guissona.jpg

Curs sobre coneixements laborals a Cervera i Guissona

El mòdul C: Curs sobre la societat catalana i el seu marc jurídic

L’objectiu d’aquesta formació és l’assoliment de coneixements bàsics i pràctics en els àmbits següents:

·         Els trets fonamentals de Catalunya, i del municipi d’empadronament i la corresponent comarca, pel que fa als aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics i històrics i a la realitat sociolingüística, i també els trets fonamentals de l’Estat i de la Unió Europea.

·         Els drets i deures fonamentals.

·         Els recursos públics i privats, i també els principals serveis públics i els deures i drets com a usuaris o potencials beneficiaris d’ajuts i prestacions.

·         El funcionament del sistema polític i administratiu, incloent-hi les oportunitats de participació en la política i en la societat civil.

·         Els coneixements necessaris per a l’accés i el manteniment de la regularitat administrativa necessària per a viure a Catalunya, especialment els coneixements derivats del règim d’estrangeria.

Durant l’any 2015  s’han realitzat 2 cursos a Cervera amb una durada de 15 h cada un.

DSC_0008.JPG

 

Maletes acollida

 

Són maletes amb diferents materials que es facilitaran a les famílies nouvingudes per tal que s’introdueixin en el coneixement de l’entorn, la llengua i el sistema educatiu. Alhora també pretenen que s’estimuli l’acollida i l’acompanyament escolar de l’alumne nouvingut.

maletes.jpg

 

Amb el finançament de: benestar_h3[1].jpg FSe_Inverteix.jpg

 

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat