Àrees

Esteu aquí: Inici Àrees Serveis als municipis Gestió d´Aigues de la Segarra
Gestió d´Aigues de la Segarra

Gestió d'Aigües de la Segarra

Gestió d’Aigües de la Segarra és una institució del Consell Comarcal de la Segarra constituïda en forma d’organisme autònom local de caràcter econòmic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis. 

CONSELLER COMARCAL RESPONSABLE DE L'ÀREA

 

  JosepLlobet.jpg

 

 

           

  

   Josep Llobet Condal

   Vicepresident primer.          

   Responsable àrea de Servei als  Municipis.

   Conseller Gestió d'Aigües i serveis tècnics.

   Alcalde de Sant Guim de la Plana

   jllobet@ccsegarra.cat

 

      

 

  • Direcció tècnica: Sr. Alexandre Freixes Jalmar.
  • Cap de servei: Sr. Jordi Bas Arbones - jbas@ccsegarra.cat
    Finalitats de l’organisme autònom “Gestió d’Aigües de la Segarra”:

 a) Realitzar les obres i instal•lacions necessàries per a la captació, emmagatzematge, impulsió i conducció d’aigua, destinada a qualsevol ús, fins a les xarxes municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable, tals com basses reguladores, plantes de potabilització, estacions de bombeig, canonades de conducció, dipòsits reguladors, equips de telecontrol, construcció, condicionament i equipament de dependències per a la ubicació dels equips, laboratoris, oficines administratives i d’atenció al públic necessàries per a l’adequada prestació del servei

b) Prestar el servei de subministrament d’aigua fins a connectar amb les xarxes municipals d’abastament domiciliari d’aigua potable, exercint les facultats de direcció i control, així com la representació del municipi davant els organismes públics tals com l’Agència Catalana de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i qualsevol altre que, per raó de la matèria, hagi d’intervenir en els serveis

c) La prestació i realització de serveis, obres, instal•lacions i gestió de mitjans per a la millora del medi ambient, a fi de garantir la qualitat de les aigües tan superficials com subterrànies

d) L’execució, assistència i direcció de projectes, estudis i informes tècnics d’enginyeria, construccions i manteniment dins l’àmbit de les activitats anteriorment esmentades, relacionats amb el cicle integral de l’aigua

L’organisme realitzarà totes aquelles altres obres i instal•lacions, i prestarà els serveis necessaris en l’àmbit del cicle hidràulic que, a més dels descrits en el punt a, el Consell Comarcal de la Segarra assumeixi per delegació o conveni amb els ens locals.

Per al compliment de les finalitats esmentades amb anterioritat, l’organisme tindrà plenes facultats per a desenvolupar totes les funcions que exigeix l’adequada prestació dels serveis. Les finalitats podran ser realitzades per l’organisme de forma directa o indirecta, inclòs mitjançant la titularitat d’accions, o per fundació o participació en empreses, societats, agrupacions, unions o qualsevol altre tipus d’associació admesa en dret.

Accions del document


© Consell Comarcal de la Segarra · P/ Jaume Balmes, 3 · 25200 · Cervera ·
Telèfon: 973 531 300 · Fax: 973 532 337 · consell@ccsegarra.cat · www.ccsegarra.cat